Rör inte vår fina skog – närskogen

Mål

Eleven ska: Få en stärkt känsla för naturen och vad naturen ger.

Syfte

Att uppleva skogen med alla sinnen. Att vis­ tas i tätortsnära skog och där kombinera lek och motion, naturupplevelser och kunskaper. Att förstå vår egen skogs värden. Att känna igen bären som finns och de vanligaste mat­ svamparna.

Så här kan man göra:

Att värna om och skydda naturen är viktigt för att stärka de ekosystemtjänster som vi människor är beroende av för att vi ska kunna producera mat. Vår egen skog är också ett ekosystem som innehåller många arter och organismer, en del som vi kan använda till mat. Vilka känner eleverna till?

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett utmärkt pedagogiskt material: Skogen som klassrum. Argument för utomhuspedagogik och bevarande av skog för barn. I materialet finns hänvisningar till läroplanen, referenser till forskning om nyttan med utevistelse för barn och praktiska tips om aktiviteter. Materialet går att ladda ner på www.naturskydds­ föreningen.se

Ett utdrag ur inledningen:

”Idag bor över 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter. Det gör den tätortsnära sko­ gen extra viktig. För många är skogen runt knuten den enda möjligheten att komma ut i naturen och få kontakt med vilda växter och djur. En stund i skogen mår vi alla bra av, särskilt barnen.

Flera oberoende forskningsresultat visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne än andra barn. Skogens terräng ger också en allsidig träning för kroppens alla muskler, vilket motverkar övervikt och främjar förmågan att sitta still. Eftersom de flesta barn tillbringar en stor del av sin dag i skolan spelar skolans sätt att undervisa en viktig roll för deras hälsa och förmåga till lärande. Att flytta undervisningen utomhus ger barnen möjlighet att använda hela kroppen och alla sina sinnen. Detta innebär att fler barn hittar sitt sätt att lära på.

Utomhuspedagogik handlar om att utifrån skolans uppsatta kunskapsmål komplettera undervisningen inomhus med utomhus­ pedagogiska övningar i exempelvis svenska, engelska, matematik och naturorienterande ämnen.”

Redovisning

Uppgiften kan avslutas med bär­ eller svamp­ plockning och en stund i köket där sylt kokas eller en läcker svampstuvning eller kantarell­ toast avnjuts.

Utvärdera