Tävla i mångfald!

Mål

Eleven ska: Delta i lagtävling i artkunskap eller göra ett eget herbarium.

Syfte

Ökad kunskap om vilda arter i vår natur. Att förstå varför den biologiska mångfalden är så viktig för människans överlevnad på jorden. Att känna igen några nyttoväxter. Att känna igen några utrotningshotade växter i området/länet.

Så här kan man göra:

Förberedelser

Bestäm en plats för exkursion, gärna där det finns både skog och äng eller hage. En ekolo­ gisk gård med hagmark kan vara en bra plats. Kontakta krav eller länsstyrelsen. Kontakta lantbrukaren.

Samtal i klassrummet om biologisk mångfald, varför den är så viktig och hur den kan skyddas. Finns det några utrotningshotade arter i området? Hur ser de ut? Har någon sett dem? Se Ekofakta.

Genomförande

  • Gör ett tävlingsformulär. Det kan innehålla plats för: nummer, namn, sida i floran samt växtplats.
  • Förbered utrustning: Flora, plastpåsar att samla växter i, märkningslappar, pennor, tävlingsformulär. Matsäck? Bestäm ett pris till vinnarna. En ekologisk chokladkaka kanske?
  • Dela in klassen i lag. Förklara reglerna. Det går helt enkelt ut på samla och iden­ tifiera så många växter som möjligt.
  • Åk eller gå till exkursionsplatsen. Varje växt eleverna hittar får ett nummer som skrivs i tävlingsformuläret och på en lapp som klistras på växten. Det är bäst att märka och identifiera en växt i taget, det kan bli svårare när de legat ett tag i plast­ påsen. När tiden är ute samlas formulären in och rättas.

Redovisning

Vinnande lag utses och belönas! Uppgiften kan utvidgas genom att lagen presenterar sina växter för varandra.

Att pressa växter och skriva deras namn i ett herbarium är ett roligt sätt att förstärka kunskapen om växternas namn och var de växer. Lägg växten på ett papper och sätt självhäftande plast över sidan. Sätt in bladet i en pärm. Herbariet kan fyllas på genom åren. Ett annat sätt att uppleva växterna är att måla av dem.

Samtala efteråt om huruvida eleverna lärt sig några nya arter. Var fanns det flest, i skog eller hage? Vilka arter finns det i en vanlig gräsmatta? Många eller få? Varför? Gårdarnas marker kan vara mycket artrika. Varför är det bra? Vad kan man göra på en gård för att öka artrikedomen?

Utvärdera